Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Hội đồng giám sát của công ty cổ phần KUKA bao gồm mười hai thành viên, sáu thành viên được bầu bởi Đại hội đồng thường niên và sáu thành viên được bầu theo Đạo luật đồng quyết định.

Hội đồng giám sát bầu ra một chủ tịch và ít nhất một phó chủ tịch trong số các thành viên. Các thành viên của Hội đồng giám sát được bầu cho mỗi nhiệm kỳ thông qua bầu cử. Nếu một trong số họ từ chức khỏi Hội đồng giám sát trong nhiệm kỳ của mình, một cuộc bầu cử mới phải được tổ chức ngay lập tức để bầu ra người thay thế.

Sau cuộc bầu cử đại diện người lao động vào ngày 28.03.2023 và đại diện cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 03.05.2023, Hội đồng giám sát của công ty đã được thành lập với nhiệm kỳ cho đến khi kết thúc đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm 2028.

Hội đồng giám sát thành lập một ủy ban theo điều 27 khoản 3 của đạo luật đồng quyết định. Hội đồng giám sát có thể thành lập thêm các ủy ban trong số các thành viên và xác định nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Quyền ra quyết định cũng có thể được giao cho các ủy ban trong phạm vi pháp luật cho phép.