Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Sự kiện KUKA & Hội chợ thương mại

KUKA có mặt tại nhiều sự kiện chuyên ngành, hội chợ thương mại và hội nghị trên toàn thế giới. Hãy xem lịch sự kiện của chúng tôi thường xuyên và cập nhật.

    Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

    Các thiết lập cookie