Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Studenter lär sig att programmera robotar

Högskolan i Ulm erbjuder robotteknik som valfritt ämne. I kursen lär sig studenter att programmera KUKA-robotar. I samband med detta genomför studenterna olika spännande experiment. Det valfria ämnet väcker stort intresse.

den 6 december 2017


Roboten lär sig att rita

Prof. Dr. Klaus Schlickenrieder och hans kollega Prof. Dr.-Ing. Manfred Wehrheim från fakulteten för produktionsteknik och produktionsekonomi undervisar omväxlande det valfria ämnet robotteknik vid högskolan i Ulm. Kursens innehåll: Programmera en robot på så vis att den kan gripa en penna och rita med den. I och med den ökade efterfrågan växer även kursutbudet. De nya programmen KUKA.OfficeLite och KUKA.SimPro 3.0 gör det möjligt för flera studenter att arbeta på robotarna
Ett nytt projekt vid högskolan i Ulm optimerar robotens gripfunktion. 

Studenter lär sig först robotteknik i teorin, sedan i praktiken

Kursen erbjuds varje termin och är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del. ”I föreläsningarna förmedlar vi först och främst de nödvändiga verktygen i ämnet. Därefter kan studenterna i projektgrupper tillämpa sina kunskaper på roboten”, förklarar Schlickenrieder. För detta ändamål finns i kursen i robotteknik utöver en robotcell med en KUKA-robot av typen KR 3 AGILUS även en KR 30 tillgänglig. Detta är för lite, för antalet intressenter överstiger de lediga kursplatserna.

Vi vill väcka intresse för robotteknik hos studenter från alla ämnesinriktningar. Den breda användningen av robotarna hjälper oss att förmedla det spännande ämnet på ett åskådligt sätt.

Prof. Dr. Klaus Schlickenrieder

Utökning av kursutbudet tack vare programvara från KUKA

Schlickenrieder och Wehrheim arbetar på att öka deltagarantalet. För närvarande installeras programmen KUKA.OfficeLite och KUKA Sim 3.0. Med den virtuella robotstyrningen KUKA.OfficeLite kan programmen skapas offline på datorn. På detta sätt går det att undervisa och handleda flera studenter parallellt. ”Från och med kommande hösttermin ska programmet finnas tillgängligt för studenterna”, lovar Schlickenrieder.
 

Högskola utvidgar robotcell

I ett projekt fick en studentgrupp roboten KR 3 AGILUS att självständigt ta upp en penna och, beroende på programmeringen, rita olika geometriska former, som t.ex. kvadrater eller slingor, på ett pappersark. Roboten kan dessutom ta tag i cylinderformade komponenter och stapla dem till en pyramid med tre nivåer. Med detta som grund lär sig en annan grupp att utveckla applikationen och optimerar i det sammanhanget robotens gripare. Vidare testas om roboten kan kopplas upp till datamolnet.  
KUKAs smårobot KR 3 AGILUS staplar komponenter till en pyramid.