Välj din plats:

Land

Corporate Compliance hos KUKA

Som ett globalt verksamt bolag har KUKA ett ansvar gentemot sina medarbetare, kunder, investerare och samhället i stort. 


Compliance Management System

För att kunna säkerställa vår regelefterlevnad i praktiken använder vi olika processer och åtgärder som inbegriper alla våra medarbetare och externa partner. Dessa sammanfattas i vårt Compliance Management System (CMS).

Huvuddragen i vårt CMS finns dokumenterat i skriftform; här hittar du dokumentationen. De förhållanden som vi verkar under förändras ständigt och vår CMS-dokumentation är därför att betrakta som ett dynamiskt dokument. Vid betydande förändringar kommer vi att göra motsvarande uppdateringar.

 

Corporate Compliance-program

 KUKA har satt upp etiska standarder och utvecklat ett eget Corporate Compliance-program. Programmet finns beskrivet i en efterlevnadshandbok. Där finns även information om KUKA:s grundläggande värderingar samt om vår efterlevnadsorganisation. Där hittar du kontaktpersoner liksom utvalda delar av vår koncernpolicy.
Handboken är tänkt att fungera som handledning och uppförandekod för styrelseledamöter, företagsledning, chefer, medarbetare och auktoriserade KUKA-representanter över hela världen.
Vi ser över innehållet regelbundet så att regelverket och de organisatoriska förhållandena alltid är aktuella. En komplett revision genomfördes år 2021 och då av den 7:e koncernriktlinjen om ”Utrikeshandelslagstiftning och exportkontroll”, samt av den 14:e koncernriktlinjen om ”Informations- och IT-säkerhet samt dataskydd”.

Här hittar du vår aktuella compliancehandbok.

 

Utbildningar

KUKA ordnar träffar över hela världen där vi tar upp frågeställningar kring Corporate Compliance. Målet är att hålla koncernens personal uppdaterad om våra senaste riktlinjer, policyer och uppförandekoder. Vi genomför regelbundna e-utbildningar som ett obligatoriskt inslag för alla medarbetare globalt; nya medarbetare bjuds in löpande till dessa e-utbildningar. Som komplement ges kurser på plats för olika målgrupper. Även dessa kurser hålls globalt.

Även i vår senaste årsrapport kan du läsa om den senaste utvecklingen inom KUKA:s arbete med regelefterlevnad.

 

Kontakt

Vi uppmuntrar både våra medarbetare och externa personer att ta kontakt med oss med frågor om regelefterlevnad, samt att informera oss om överträdelser har skett. En lista över KUKA:s Compliance Officers finns på den här sidan. Vänligen kontakta lämplig kontaktperson per e-post och beskriv ditt ärende. Våra Compliance Officers kommer att svara dig inom en rimlig tid och behandla din information med största diskretion.