Välj din plats:

Land

KUKA når sina ändrade mål och vidtar åtgärder för högre effektivitet

den 28 mars 2019


 • Orderingången minskade med 8,5 % till 3,3 md €

 • Omsättningen minskade med 6,8 % till 3,2 md €

 • Rörelseresultatet uppgick till 96,4 mn € (EBIT-marginal: 3,0 %)

 • Resultatet efter skatt blev 16,6 mn €

 • Vidtagna åtgärder för högre effektivitet:

 • KUKA planerar att minska antalet heltidstjänster i Augsburg med 350 under verksamhetsåret

 • Prognos för 2019: Omsättningen når över 3,3 md € och EBIT-marginalen blir cirka 3,5 % före omorganisationskostnader

  Verksamhetsåret 2018 innebar många utmaningar för KUKA. Från och med det fjärde kvartalet blev konjunkturavmattningen allt tydligare och våra kunder blev mer återhållsamma med sina investeringsbeslut. Till detta kom negativ påverkan från vår projektverksamhet. KUKA fick därför ändra sin prognos för det gångna räkenskapsåret och initierade ett åtgärdspaket med direkta åtgärder.

  ”Vi arbetar hårt på att uppnå effektivitetsvinster. Vi håller en strikt kostnadsdisciplin och kommer nu att fokusera mer på våra kunders konkreta behov på våra regionala marknader”, berättar Peter Mohnen, styrelseordförande för KUKA AG. ”Därtill kommer den redan initierade åtgärdsplanen som vi ämnar omsätta på ett konsekvent sätt.”

  KUKA-koncernens orderingång under verksamhetsåret låg på 3 305,3 mn € vilket är 8,5 % lägre än föregående år (2017: 3 614,3 mn €). En allt tydligare konjunkturavmattning märktes framför allt på två av våra fokusmarknader, fordonsindustrin och elektronikindustrin. Orderingången var som störst i Europa.

  KUKA-koncernens omsättning nådde 3 242,1 mn € under 2018. Jämfört med föregående år (3 479,1 mn €) minskade omsättningen med 6,8 %. Även här skedde en minskning på våra fokusmarknader. Mer än hälften av KUKA:s omsättning härrör från fordonsindustrin och elektronikindustrin. Vi påverkades även av den inbromsade tillväxten i Kina som är en av våra viktigaste avsättningsmarknader.

  Book-to-Bill Ratio, d.v.s. förhållandet mellan orderingång och omsättning, låg under 2018 på 1,02 för hela koncernen (2017: 1,04). Ett värde över 1 visar på ett gott kapacitetsutnyttjande.

  KUKA-koncernens orderstock var 2 055,7 mn € när 2018 avslutades, d.v.s. en smärre minskning på 4,7 % jämfört med föregående år (2017: 2 157,9 mn €). Detta tyder på ett gott kapacitetsutnyttjande under 2019.

  KUKA-koncernens resultat före räntor och skatter (EBIT) blev 96,4 mn € (2017: 148,3 mn €). Det motsvarar en EBIT-marginal på 3,0 % (2017: 4,3 %). När hänsyn tas till alla kostnader under 2018 uppgick KUKA-koncernens resultat före räntor och skatter till 34,3 mn € (2017: 102,7 mn €). EBIT-marginalen låg på 1,1 % (2017: 3,0 %). Minskningen kan även hänföras till projekt som inte kunde slutföras, liksom till åtgärder för att öka lönsamheten. 

  KUKA-koncernen hade ett fritt kassaflöde på -213,7 mn € under 2018. Föregående års värde var -135,7 mn €. Det fria kassaflödet påverkades bland annat av förstärkta investeringar i nya produktionsbyggnader, ombyggnation av en produktionsanläggning, liksom ett ökat rörelsekapital. 

  KUKA-koncernen hade 14 235 medarbetare under det aktuella räkenskapsåret. Antalet medarbetare låg därmed på samma nivå som föregående år (2017: 14 256).

  Åtgärdspaket i genomförande 

  KUKA har anpassat verksamheten till de nya marknadsförutsättningarna och genomför den åtgärdsplan som initierades redan i januari månad. Därtill har ett effektivitetsprogram initierats med målet att spara 300 mn € till 2021. Ett högt, tvåsiffrigt miljonbelopp har redan identifierats för 2019. Besparingarna omfattar även en personalminskning på huvudkontoret i Augsburg, en åtgärd som tyvärr inte kan undvikas.

  KUKA planerar att minska antalet heltidstjänster i Augsburg med 350 under det pågående verksamhetsåret. Denna personalminskning kommer främst att ske i så kallade indirekta områden och ska genomföras på ett så socialt godtagbart sätt som möjligt.

  ”Vi är medvetna om att detta inte blir enkelt”, framhäver styrelseordföranden Peter Mohnen. Vi fattar våra beslut efter noggrant övervägande i dialog med arbetstagarrepresentanter. Vi känner vårt ansvar och det handlar till syvende och sist om KUKA:s framtid.“ 
  I Kina koncentrerar sig företaget på att bygga upp olika joint ventures samt att utveckla nya produkter för den lokala marknaden.
  Inom forskning och utveckling har en tydligt prioritering och global fokusering genomförts. Organisationsstrukturen har stramats upp med målet att förbättra samarbetet på global nivå och så att kunderna hamnar ännu mer i centrum. 

  Prognos för 2019

  Baserat på aktuella konjunkturprognoser, marknadsförutsättningar, risker och affärsmöjligheter räknar KUKA med en lätt stigande efterfrågan under 2019. Tillväxt förväntas framför allt i Asien och då särskilt i Kina. Europa samt Nord- och Sydamerika förväntas utvecklas lätt positivt. På branschnivå förväntar sig KUKA en ökning på avsättningsmarknaderna för general industry jämfört med föregående år. Inom fordonsindustrin förväntas efterfrågan ligga på en stabil nivå. Osäkerheter kan framför allt hänföras till den politiska och världsekonomiska utvecklingen. Även de största avsättningsmarknaderna för robotteknik som exempelvis fordonsindustrin påverkas av detta och vi följer utvecklingen på dessa marknader noggrant.

  Under rådande marknadsförutsättningar och växelkurser förväntas KUKA:s omsättning stiga något till cirka 3,3 md € under 2019. Under rådande konjunkturella marknadsförutsättningar och med hänsyn till den förväntade affärsutvecklingen förväntas KUKA-koncernen nå en EBIT-marginal på cirka 3,5 % före omorganisationskostnader. 

  En fullständig verksamhetsberättelse för 2018 kan laddas ner under:
  www.kuka.com/en-de/investor-relations/reports-and-presentations

Nyckeldata för KUKA-koncernen

i mn €

2014

2015

2016

2017

2018

Orderingång

2 229,0

2 838,9

3 422,3

3 614,3

3 305,3

Orderstock

1 702,5

1 639,0

2 048,9

2 157,9

2 055,7

Omsättning

2 095,7

2 965,9

2 948,9

3 479,1

3 242,1

Rörelseintäkt (EBIT)

141,8

135,6

127,2

102,7

34,3

% av omsättningen

6,8

4,6

4,3

3,0

1,1

% av rörelsekapital (ROCE)

28,8

20,0

16,2

10,9

2,9

Specialeffekter*

-

28,0

31,9

48,7

EBIT rensat*

141,8

135,6

155,2

134,6

83

EBIT rensat* i % av omsättningen

6,8

4,6

5,3

3,9

2,6

EBIT rensat* i % av rörelsekapital (ROCE)

28,8

20,0

19,8

14,2

7

EBITDA

185,3

259,1

205,3

180,2

121,2

% av omsättningen

8,9

8,7

7,0

5,2

3,7

Specialeffekter*

-

28,0

31,9

48,7

EBITDA rensat*

185,3

259,1

233,3

212,1

169,9

EBITDA rensat* i % av omsättningen

8,9

8,7

7,9

6,1

5,2

(Genomsnittligt) rörelsekapital

492,0

676,8

783,0

950,4

1 185,0

Medarbetare (31/12)**

12 102

12 300

13 188

14 256

14 235

* 2016: Specialeffekt i samband med anbud om övertagande av Midea Gruppe; 2017: Specialeffekt i samband med tillväxtinvesteringar; 2018: Specialeffekter i samband med tillväxtinvesteringar och omorganisationskostnader
** I hela verksamhetsberättelsen är medarbetarsiffrorna baserade på FTE-beräkningar (Full Time Equivalent).

Nyckeldata för robotics

i mn €

2014

2015

2016

2017

2018

Orderingång

805,5

891,2

1 088,8

1 223,3

1 202,9

Orderstock

241,5

233,4

316,1

331,2

332,8

Omsättning

834,6

909,6

993,5

1 200,6

1 182,4

Rörelseintäkt (EBIT)

88,9

100,2

100,7

133,1

134,4

% av omsättningen

10,7

11,0

10,1

11,1

11,4

% av rörelsekapital (ROCE)

53,1

56,6

51,7

56,4

40,6

EBITDA

112,0

126,1

123,2

157,2

162,8

% av omsättningen

13,4

13,9

12,4

13,1

13,8

Rörelsekapital

167,3

177,1

194,9

235,9

330,8

Medarbetare (31/12)

3 644

4 232

4 726

5 010

5 399

Nyckeldata för systems

i mn €

2014

2015

2016

2017

2018

Orderingång

1 456,0

1 428,1

1 644,6

1 530,2

1 313,7

Orderstock

955,4

923,2

1 139,3

1 073,4

1 001,9

Omsättning

1 285,6

1 471,7

1 395,5

1 579,2

1 301,5

Rörelseintäkt (EBIT)

80,2

114,7

91,3

17,8

-32,8

% av omsättningen

6,2

7,8

6,5

1,1

-2,5

% av rörelsekapital (ROCE)

67,9

87,9

42,8

6,3

-9,9

EBITDA

97,4

135,6

113,5

34,5

-17,0

% av omsättningen

7,6

9,2

8,1

2,2

-1,3

Rörelsekapital

118,1

130,5

213,1

281,9

331,5

Medarbetare (31/12)

5.81

5 146

5 189

5 459

4 811

Nyckeldata för Swisslog

i mn €

2014*

2015

2016

2017

2018

Orderingång

551,8

742,6

926,2

835,5

Orderstock

517,2

491,0

624,7

768,3

747,5

Omsättning

620,8

593,5

763,7

819,3

Rörelseintäkt (EBIT)

-45,9

4,8

10,4

-16,3

% av omsättningen

-7,4

0,8

1,4

-2,0

% av rörelsekapital (ROCE)

-14,5

1,5

3,0

-4,3

EBITDA

24,5

28,2

36,8

9,2

% av omsättningen

3,9

4,8

4,8

1,1

Rörelsekapital

154,6

315,9

317,4

346,8

383,5

Medarbetare (31/12)

2 369

2 555

2 679

2 904

3 075

* Den första konsolideringen av Swisslog genomfördes den 31 december 2014.

Vi använder cookies

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar