Välj din plats:

Land

KUKA:s strategi

KUKA:s fokus är att bygga ut vår innovations- och teknikledande position för att kunna dra nytta av globala trender och profitera maximalt på företagets know-how. För att realisera detta arbetar koncernen även fortsättningsvis på att skapa effektiva strukturer. Målet med KUKA:s strategi är att bli den ledande leverantören av robotbaserade automationslösningar på marknader med kraftig tillväxt. Vi vill att vår verksamhet ska förbli framgångsrik med lönsam tillväxt och ökat företagsvärde.

KUKA sätter trender inom robotbaserad automation. Trender som ändrar framtiden.

KUKA är verksamt på en mycket dynamisk, innovationsdriven marknad som ständigt byter skepnad. En allt mer digitaliserad produktion och ett ökat samarbete mellan medarbetare och maskiner kommer att förändra arbetslivet i grunden. Roboten blir en nyckelkomponent i framtidens fabrik, i vars mittpunkt människan står.

Robotbaserad automation är en megatrend. För att dra nytta av globala trender och optimalt profitera på koncernens know-how fokuserar KUKA på att bygga ut sitt innovations- och teknikledarskap genom att rikta in verksamheten mot tillväxtstarka marknader globalt samt genom att effektivisera koncernens strukturer.

Utbyggnad av vårt innovations- och teknikledarskap

KUKA står för innovationer inom automation. Som europaledande leverantör av industrirobotar och automatiserade produktionslösningar är KUKA direkt involverade i den fjärde industriella revolutionen – Industrie 4.0. Endast med kraftfulla, effektiva, flexibla och framför allt säkra produktionssystem kan man bygga framtidssäkrade automationskoncept som tar tillvara produktionspersonalens intressen.

KUKA har redan idag viktiga beståndsdelar för att implementera Industrie 4.0:

  • Säkra robotsystem för samarbete mellan människa och robot
  • Mobilitet med integrerad navigering
  • Moduluppbyggda styrningar för sammankoppling med IT-världen

Därutöver arbetar KUKA med sina kunder och partner på affärsmodeller som drar nytta av och implementerar Industrie 4.0.
Känsliga och mobila robotsystem öppnar upp för helt nya produktionsmöjligheter.

Diversifiering av affärsverksamheten till nya marknader och regioner

KUKA har en marknadsledande position inom fordonsindustrin. Ytterligare tillväxtmöjligheter finns även inom marknader utanför fordonsindustrin och då inom General Industry.

KUKA fokuserar på General Industry-marknader som e-handel, konsumentprodukter och elektronik – marknader med hög tillväxts- och avkastningspotential.

KUKA:s strategi fokuserar på att bygga ut dessa nya marknader. Företaget vill dra nytta av regionala tillväxtmöjligheter i framför allt tillväxtstarka länder i Asien och Nordamerika. Målet är att även på dessa marknader omsätta de strategier som med sådan framgång har implementerats i Europa.

Vor allem in Märkten wie E-Commerce, Consumer Goods und Electronics ergeben sich Wachstumschancen.
KUKA:s strategi fokuserar på expansion till nya marknader och regioner.

Kontinuerlig etablering av hållbara, effektiva kostnadsstrukturer 

Sedan flera år kontrollerar KUKA sina interna processer inom ramen för ett hållbart effektivitets- och förbättringsprogram. Målet är lönsam tillväxt baserat på en effektiv företagsorganisation, hållbara produkter och processer som sätter kundens behov i centrum, samt på kvalitet och effektivitet.
För att stödja den lönsamma tillväxten vidtar vi olika åtgärder inom området Operational Excellence.