Välj din plats:

Land

Reports, Code of Conduct, Certificates


Sustainability report

With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.

Download the KUKA Sustainability Reports here

 • Preview 1
 • Preview 2
 • Preview 3

KUKA Sustainability Report 2022

Download

Ledningssystem och certifikat inom det sociala området

För att säkra en hållbar utveckling och skydda våra KUKA-medarbetares väl och ve arbetar vi med ett kvalitetsledningssystem som till exempel värnar om våra medarbetares säkerhet på byggarbetsplatser. Vi bedriver även ett djuplodande hälsoarbete. Våra certifieringar:

 • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
  Den bayerska yrkesinspektionens ledningssystem för arbetsmiljö syftar till att förbättra medarbetares säkerhet och hälsa på arbetsplatsen på ett kostnadseffektivt sätt. Målet med OHRIS är att medarbetarna själva aktivt ska befatta sig med arbetssäkerhet och hälsoskydd.
 • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
  Denna brittiska standard ligger till grund för certifieringar av ledningssystem rörande arbetsmiljön. OHSAS 18001 rör faror och risker förknippade med arbetsmiljö och hälsa.
 • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
  Ackrediteringssystemet för hälsa och säkerhet CHAS är ett certifikat för byggindustrin. Det underlättar för både inköpare och leverantörer när de ska utvärdera det egna företagets hälso- och säkerhetskompetens.
 • berufundfamilie (arbete och familj):
  Certifikatet har som mål att utforma arbetsplatser så att hänsyn tas till den familjära situationen och den aktuella livsfasen. Syftet är att höja de anställdas livskvalitet samt att effektivisera företaget.

Ledningssystem och certifikat inom miljöområdet

Med våra miljö- och energiledningssystem säkerställer vi att våra arbetsprestationer, produkter och tjänster är adekvata avseende deras typ, omfång och påverkan. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra dessa ledningssystem och vi undviker miljöbelastningar. Våra hållbarhetscertifikat inom detta område: 

 • ISO 14001: Den internationella standarden ISO 14001 definierar vilka krav ett miljöledningssystem ska uppfylla. I fokus står det kontinuerliga förbättringsarbetet. ISO 14001 tillhör en familj av standarder som bland annat behandlar livscykelanalyser, miljöindikatorer samt utvärderingar av miljöprestanda.
 • ISO50001: Denna internationellt vedertagna standard underlättar uppbyggnaden av ett systematiskt energiledningssystem avseende energieffektivitet och CO2-utsläpp. Under 2016 planerar KUKA att certifiera sitt energiledningssystem med standarden ISO 50001.
 • VDA 6.4: KUKA är på relevanta verksamhetsorter certifierat enligt VDA 6.4. Denna standard som lanserades av TÜV riktar sig till underleverantörer till fordonsindustrin.

Ledningssystem och certifikat inom det affärsmässiga området

För att säkerställa att vår affärsverksamhet är hållbar satsar vi även här på beprövade kvalitetsledningssystem. Våra certifieringar inom detta område är bland annat:

 • AEO (Approved Economic Operator – godkänd ekonomisk aktör): Certifieringen syftar till att bekräfta att säkerheten i en internationell leveranskedja är tillförlitlig.
 • ISO9001: Den här standardfamiljen rör kvalitetsledningssystem och syftar till ömsesidig förståelse på nationell och internationell nivå.
 • VDA6 del 4: Som fordonsunderleverantör är KUKA även certifierat med den separata standarden VDA6 del 4. Med denna standard kan vi visa att vi uppfyller fordonsindustrins krav inom områden som i dagsläget saknar certifiering enligt IATF16949.
 • IATF16949: Syftet med den här standarden är att förbättra system- och processkvaliteten liksom kundnöjdheten. Fokus ligger på att upptäcka fel, inte att undvika dem.
 • EN/AS9100: Den här internationellt vedertagna standarden används som kvalitetsledningssystem inom flyg- och rymdindustrin. EN/AS9100 är baserad på ISO9001-certifieringen.
 • ISO13485: Även för den medicintekniska branschen finns det fastlagda kvalitetsledningssystem. Den tillhörande certifieringen ISO13485 definierar krav för design och tillverkning av medicintekniska produkter.
 • ISO3834: Eftersom KUKA är specialist på svetsning är även denna standard viktig för oss. Den beskriver kvalitetskrav för tillverkare av smältsvetsade komponenter och konstruktioner.
 • Känd leverantör (bV): Denna status berättigar oss som företag att skicka säker flygfrakt.

Download Certificates