Välj din plats:

Land

Rapporteringskanaler och klagomålsförfarande


Effektiviteten hos ett regelefterlevnadsprogram är direkt kopplad till effektiviteten hos det använda visselblåsarsystemet. KUKA erbjuder medarbetare och externa olika sätt att rapportera missförhållanden och klagomål rörande regelefterlevnad.

Beroende på om personlig kontakt eller anonymitet önskas väljer personen som vill rapportera ett sakförhållande det önskade kontaktsättet. Interna och externa kan rapportera anonymt till vår ombudsperson. För icke-anonym rapportering finns ett antal Compliance Officers. Företagets medarbetare har också möjligheten att vända sig direkt till sin närmaste chef eller till personalavdelningen.

För interna och externa finns även en webbaserad plattform för anonym eller icke-anonym rapportering.

De nämnda kommunikationskanalerna kan användas för alla situationer där misstanke finns att lagar och regler inte har följts. Detta inkluderar brott mot lagen om omsorgsplikt i leveranskedjan (LkSG / Supply Chain Act). För mer information, se Förfarande vid rapportering av missförhållanden.

Visselblåsarsystemet är inte avsett för: kommersiella förfrågningar, frågor i samband med ansökningar eller frågor av allmänt slag. I dessa fall ska man istället kontakta den direkt berörda kontaktpersonen.

För KUKA:s medarbetare gäller: Frågor som rör arbetsvillkor, t.ex. konflikter i den omedelbara arbetsmiljön, disciplinära åtgärder eller löner, ska i första hand tas upp med den direkt berörda kontaktpersonen på företaget.

Visselblåsarsystemet får inte användas för att framföra falska anklagelser eller avsiktligt rapportera osann information.
Rapportering via webbaserad plattform

Externa anmälningsorgan

Visselblåsare kan välja om de önskar rapportera till den interna rapporteringsfunktionen eller till ett externt nationellt anmälningsorgan. I de fall där det går att vidta effektiva interna åtgärder för att komma till rätta med överträdelsen är en anmälan till den interna anmälningsfunktionen att föredra. En översikt över externa anmälningsorgan finns hos justitiedepartementet (gäller Tyskland): BfJ - Zuständigkeit der Meldestellen (bundesjustizamt.de)

 • KUKA Compliance Officers

  Dina kontaktpersoner i alla frågor som rör regelefterlevnad

  Läs mer.
 • KUKA Integrity

  Webbaserad plattform för anonym eller icke-anonym rapportering av missförhållanden som kan användas både av interna och externa personer

  Läs mer.
 • Förfarande vid rapportering av missförhållanden

  Via klagomålsförfarandet vid överträdelser mot lagen om omsorgsplikt i leveranskedjan (LkSG)

  Läs mer.