Välj din plats:

Land

Tillsynsstyrelsen i KUKA Aktiengesellschaft består av tolv medlemmar, varav sex medlemmar väljs av bolagsstämman och sex medlemmar väljs enligt den tyska lagen om medbestämmande (MitbestG).

Tillsynsstyrelsen ska välja mellan en ordförande och minst en suppleant. Valet sker för mandatperioden för dessa valda ledamöter i tillsynsstyrelsen. Om en av dessa avgår från tillsynsstyrelsen under sin mandatperiod ska ett omval hållas omedelbart för att tillsätta den tomma platsen.

Efter valet av arbetstagarrepresentanter den 28 mars 2023 och aktieägarrepresentanter vid bolagsstämman den 03 maj 2023 bildades bolagets tillsynsstyrelsen för en mandatperiod fram till slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2028.

Tillsynsstyrelsen ska bilda en kommitté enligt artikel 27.3 i den tyska lagen om medbestämmande (MitbestG). Tillsynsstyrelsen får bilda ytterligare kommittéer och fastställa deras uppgifter och befogenheter. Kommittéerna får, i den mån det är tillåtet enligt lag, även delegeras beslutsbefogenheter.